Powrót do strony głównej

Regulamin EVOPA NFC

Niniejszy  Regulamin,  zwany  dalej „Regulaminem” określa zasady  korzystania  z systemu i aplikacji mobilnej EVOPA NFC. Usługa umożliwia dokonywanie przelewów (mikropłatności) wewnątrz systemowych w oparciu o NFC / BT 4.0.

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

 • Operator -  Evopa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Batorego 16/133, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonym przez XIII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000418597, NIP 7010341568, Regon 146125636.
 • Użytkownik - osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych lub podmiot gospodarczy.
 • System - aplikacja mobilna działająca we współpracy z systemem webowym (przechowująca dane użytkownika i ustawienia systemowe), umożliwiająca realizowanie płatności mobilnych / wewnątrz systemowych.
 • Kod zabezpieczający - ustanawiany dla aplikacji użytkownika i zapisywany
  w systemie unikalny 4 cyfrowy numer zabezpieczający transakcję / dostęp
  do aplikacji.
 • Gest autoryzujący transakcję  - wzór zdefiniowany przez użytkownika, służący
  do identyfikacji użytkownika w aplikacji mobilnej / potwierdzania dokonywanych transakcji między kontami.
 • NFC – technologia umożliwiająca radiową wymianę danych pomiędzy dwoma urządzeniami elektronicznymi.
 • Terminal / Klient – urządzenie elektroniczne umożliwiające dokonywanie transakcji przy użyciu aplikacji Evopa NFC.

 

 • § 1 Postanowienia ogólne

1. Aby rozpocząć korzystanie z usługi, należy pobrać aplikację EVOPA NFC ze sklepu Google Play / App Store. Następnie skonfigurować usługę poprzez serwis / aplikację mobilną. Konieczne jest również zasilenie konta przez zewnętrzny system płatności  PayU lub standardowy przelew na konto Operatora. Po przelaniu środków płatniczych możliwe jest realizowanie mikropłatności wewnątrz systemu i jego użytkowników. Należy pamiętać o tym aby kwota zasilenia nie była wyższa niż 1000 zł / mc.

2. Świadczenie usług na rzecz użytkownika ma charakter nieodpłatny za wyjątkiem opłat prowizyjnych, które Operator może wprowadzić wcześniej informując o tym z 30 dniowym wyprzedzeniem.

3.Transakcje dokonywane za pośrednictwem aplikacji są realizowane w oparciu środki dostępne na koncie. Kwota pojedynczej transakcji dokonywanej za pośrednictwem aplikacji nie może być wyższa niż 10 zł. Jeżeli na koncie będzie niewystarczająca suma środków pieniężnych system odmówi wykonania transakcji informując stosownym komunikatem.

4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dokonania transakcji przy użyciu systemu Evopa ze względu na brak zasięgu telefonii komórkowej danego operatora lub technologii NFC / BT 4.0.

5. Operator  nie jest instytucją płatniczą i nie prowadzi  rachunku płatniczego,  o którym mowa w ustawie z dnia 19.08.2011r. o usługach płatniczych. Udostępnia narzędzia do wewnętrznych płatności mobilnych / webowych.

 

 • § 2 Rejestracja w systemie

1. Z systemu EVOPA NFC mogą korzystać jedynie zarejestrowani Użytkownicy. Rejestracja konta Personal i Biznes odbywa się poprzez stronę internetową www.evopa.pl.

2. Potwierdzenie rejestracji przez kliknięcie w link w wiadomości poczty elektronicznej. potwierdza dokonanie rejestracji w systemie i aktywuje tym samym konto użytkownika.

3. Użytkownik EVOPA NFC jest identyfikowany i loguje się do systemu przez stronę internetową jak i aplikację mobilną, poprzez indywidualny login i hasło dostępu otrzymany podczas rejestracji.

4. Użytkownik jest zobowiązany zgłaszać Operatorowi stwierdzenie utraty, kradzieży, uzyskania przez osoby nieuprawnione loginu lub hasła, względnie nieuprawnionego dostępu do konta użytkownika, w tym transakcji dokonanych przez osoby inne niż użytkownik.

5. W chwili zawarcia umowy Operator udziela użytkownikowi niewyłączną i nieodpłatną licencję na korzystanie z aplikacji. Licencji udziela się wyłącznie w celach korzystania z usług systemu EVOPA. Każde inne użycie, jak również dokonywanie zmian w aplikacji lub systemie tj. dekompilacja, sprzedaż, rozpowszechnianie, użyczanie, udzielanie dalszych licencji są zakazane.

6. Rejestrując się w systemie EVOPA NFC użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji związanych z funkcjonowaniem systemu.

7. Środki przyjęte przez EVOPA NFC w celu wykonania transakcji płatniczych ewidencjonowane są na rachunku ewidencyjnym użytkownika w systemie. Aktualny stan środków dostępnych użytkownikowi oraz zestawienie zrealizowanych przez niego płatności użytkownik może sprawdzić w panelu zarządzania systemem w ramach swojego konta.

 

 • § 3 Korzystanie z usługi

1. W celu korzystania z systemu, a w szczególności do pobrania i zainstalowania aplikacji, użytkownik musi posiadać urządzenie z aktywną kartą SIM jednego z polskich operatorów oraz dokonać pełnej rejestracji w systemie.

2. Zrealizowanie transakcji wymaga zarówno od użytkownika indywidualnego jak i biznesowego,  prawidłowo skonfigurowanej usługi w tym rejestracji numeru IMEI, interfejsów NFC / BT 4.0.

3. Niemożliwe jest korzystanie z różnych kont w oparciu o jedno urządzenie, które powinno być unikalne w obrębie systemu EVOPA NFC. Numer IMEI urządzenia jest przechowywany przez system, co wyklucza jego użycie przez inne urządzenie w systemie.

4. W przypadku dokonywania transakcji wewnątrz systemowych negatywny wynik autoryzacji użytkownika powoduje przerwanie lub odrzucenie transakcji i wyświetlenie stosownego powiadomienia.

5. Udostępnienie środków dla potrzeb płatności wewnątrz systemowych następuje przelewem lub wpłatą gotówkową na rachunek bankowy Operatora, jak również w formie płatności od innego użytkownika.

6. Operator może wstrzymać zaksięgowanie otrzymanej wpłaty lub przelewu na polecenie właściwych organów administracji publicznej, dostawców usług płatniczych lub decyzji EVOPA NFC, za pośrednictwem których środki zostały udostępnione na czas określony w otrzymanym poleceniu, w tym bez informowania o tym użytkownika lub osoby wpłacającej.

7.Jednostki pieniądza elektronicznego na koncie użytkownika są wyrażone w złotych polskich i nie podlegają oprocentowaniu.

8. Maksymalna kwota środków wpłaconych na konto użytkownika w danym  roku  kalendarzowym nie może przekroczyć równowartości 3000 PLN.

9. Użytkownik ma możliwość samodzielnego ustalenia w aplikacji kwoty, do wysokości  której transakcje bezgotówkowe i  przelewy  nie będą wymagały potwierdzenia kodem lub gestem zabezpieczającym.  Kwota  ta dla  pojedynczej  transakcji nie może być wyższa niż 50 zł.

10. Aplikacja umożliwia dokonywanie przelewów pomiędzy Użytkownikami z wykorzystaniem numeru telefonu, NFC, adresu e-mail. W przypadku pomyłki w dokonaniu przelewu i jego akceptacji przez odbiorcę Operator nie ponosi odpowiedzialności.

11. Jeżeli saldo konta użytkownika usługi przekroczy równowartość 3 000 zł lub jeżeli łączna kwota udostępnionych środków w danym roku kalendarzowym przekroczy równowartość 8 000 zł, w celu dalszego korzystania z usługi EVOPA NFC, użytkownik jest zobowiązany poddać się dodatkowej identyfikacji dokonywanej przez Operatora.

12. System udostępnia użytkownikowi wszystkie informacje na temat wpłat, przelewów,  środków finansowych na koncie użytkownika, zarówno po stronie mobilnej jak i webowej. Wysokość zasilenia konta, pomniejszona jest o opłatę pobieraną przez dostawców usług płatniczych.

13. Evopa NFC nie pobiera opłat ani prowizji za korzystanie z systemu.

 

 • § 4 Warunki świadczenia usług

1. Operator zobowiązany jest do realizacji transakcji dokonywanych przez użytkowników w ramach systemu EVOPA NFC.

2. Evopa NFC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez użytkownika w wyniku funkcjonowania urządzeń, z których użytkownik realizuje transakcje. Urządzenia muszą spełniać wymogi i standardy przewidziane dla sieci telekomunikacyjnej, w której są wykorzystywane i użytkowane zgodnie z zaleceniami producenta. Operator nie ponosi również odpowiedzialności względem użytkownika niebędącego osobą fizyczną korzystającą z systemu w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością zawodową lub gospodarczą za jakiekolwiek szkody poniesione przez użytkownika wskutek użycia aplikacji, jak również korzystania z systemu chyba, że szkoda wynikła z winy umyślnej Operatora.

3. Evopa NFC nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie interfejsów oraz łączy telekomunikacyjnych, które nie są jego własnością lub nie są przez niego obsługiwane, w szczególności interfejsów służących do wykonywania transakcji przez użytkownika.

4. Operator może odrzucić / zablokować transakcję płatnicze w następujących sytuacjach:

 • Uzasadnionego podejrzenia, że transakcja jest dokonywana przez nieuprawnioną osobę;
 • Podejrzenia defraudacji środków użytkownika;
 • Próby dokonywania płatności w sposób niezgodny z obowiązującym prawem;
 • Naruszenia istotnych postanowień regulaminu lub powtarzającego się naruszania jakichkolwiek postanowień regulaminu;
 • Polecenia organu administracji publicznej lub organów ścigania.

5. Transakcje wewnątrz systemowe są realizowane w sposób natychmiastowy. Przelew z konta na konto realizowane jest w czasie rzeczywistym. Odpowiedzialność za prawidłowość działań systemu ponosi Operator.

6. Jeśli adres e-mail lub numer telefonu nie są zarejestrowane w systemie, a została zrealizowana transakcja / przelew środków pieniężnych, zostają one zwrócone na konto użytkownika nadawcy.

7. Użytkownik ma obowiązek niezwłocznie zgłosić do Operatora fakt:

 • utraty, kradzieży, przywłaszczenia, nieuprawnionego użycia telefonu / aplikacji EVOPA NFC;
 • nieuprawnionego dostępu do aplikacji / systemu webowego;

W przypadku dokonania zgłoszenia, dotyczącego zdarzeń, o których mowa powyżej Operator dokona blokady konta i tym samym zabezpieczenia środków finansowych użytkownika.

8. Do momentu zgłoszenia do Operatora utraty wyłącznej kontroli użytkownika nad telefonem lub kodem autoryzującym płatność - PIN i zablokowania możliwości dokonywania płatności w oparciu o Evopa NFC, nie ponosi on odpowiedzialności za płatności autoryzowane prawidłowym kodem PIN.

9. Użytkownik zobowiązuje się regularnie weryfikować historię płatności transakcji w celu kontrolowania prawidłowości ich rozliczeń.

 • § 5 Polityka Prywatności

1 Postanowienia ogólne

Postanowienia poniższe stanowią politykę prywatności (dalej: Polityka Prywatności), która określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników usług(i) świadczonej przez Evopa Sp. z o.o. będącą Administratorem danych osobowychz siedzibą w Warszawie przy ul. Batorego 18/244 o numerze NIP: 7010341568, KRS: 0000418597, o  numerze REGON: 146125636, oraz sposób ich przetwarzania.

Niniejsza Polityka Prywatności określa sposób korzystania z aplikacji Evopa poprzez korzystanie z telefonii komórkowej oraz platformy internetowej http://www.evopa.pl oraz korzystania z naszych pozostałych aplikacji i narzędzi, a także wszelkich związanych z nimi usług (zwanymi łącznie Usługami).

Użytkownik korzystający z Usług potwierdza, iż zapoznał się z Polityką Prywatności oraz że wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych w sposób opisany w niniejszej Polityce Prywatności. Jeśli takiej zgody nie wyraża, proszony jest wówczas o niekorzystanie z naszych Usług.

Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). 

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są: 

a)      przetwarzane zgodnie z prawem,

b)      zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,

c)      przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

2. Dane osobowe

Evopa Sp. z o.o.  dokłada wszelkich starań, aby prowadzony serwis www.evopa.pl oraz Aplikacje mobilne ułatwiały każdemu Użytkownikowi przeglądanie strony i korzystanie z naszej usługi. Dlatego w trosce o bezpieczeństwo i wygodę Użytkowników informujemy, że poruszając się po stronie wyrażasz zgodę na gromadzenie i przechowywanie informacji o swoich danych osobowych. Dane, które są gromadzone w naszym serwisie obejmują: imię oraz nazwisko, nazwę Użytkownika, hasło, adres e-mail, adres, płeć, dane o lokalizacji, informacje dotyczące płatności, jak również wszelkie inne treści tworzone przez Użytkowników, które mogą być danymi osobowymi w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych (zdjęcia Użytkowników).  Zastrzegamy, iż wszelkie dane zgromadzone i / lub przechowywane przez nas mogą być wykorzystane w celu zapewnienia poprawy jakości naszych Usług, rozwój nowych produktów czy analizy korzystania i personalizowania tychże Usług. Możemy również korzystać z informacji do celów statystycznych i marketingowych. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę, że nasi partnerzy i / lub przedsiębiorstwa, które z nami współpracują mogą skontaktować się z Użytkownikami w celu marketingowym dotyczących Usług oraz towarów.

Dane osobowe podane na serwisach należących do Evopa Sp. z o.o. przy okazji wysyłania komentarzy, opinii itd. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane.  Nie ma możliwości zabezpieczenia osób odwiedzających stronę, przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesyłania nieokreślonych informacji. Dlatego dane te, nie podlegają Polityce Prywatności.

Możemy udostępniać dane osobowe osobom trzecim: firmom należącym do tej samej grupy spółek, z którymi współpracujemy oraz podwykonawcom w celach opisanych w niniejszej Polityce Prywatności, a także przy kupnie lub sprzedaży udziałów bądź aktywów z innymi firmami. Zatem Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że jego dane osobowe mogą być przechowywane i / lub przeniesione do takich odbiorców, zarówno wewnątrz, jak i poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Aby zapewnić zgodność z przepisami prawa możemy udostępnić Twoje dane organom lub innych pracownikom, bez Twojej zgody.

Użytkownik w drodze pisemnej prośby ma prawo bezpłatnie, raz w roku  do otrzymania informacji dotyczących danych osobowych, które są przez nas przetwarzane.

3. Uprawnienia Użytkowników w zakresie danych osobowych

Zapewniamy Użytkownikom przekazującym dane osobowe realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 ze zm.),w tym również prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.Użytkownik ma prawo w każdym czasie do usunięcia swoich danych osobowych poprzez kontakt mailowy na adres kontakt@evopa.pl

4. Ciasteczka (Cookies)

Używając naszej strony internetowej zgadzasz się na korzystanie z plików cookies.

Cookies to małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do wykonania danej operacji, np. w postaci uwierzytelnienia, zbierania danych statystycznych lub zapisania danych w formularzach kontaktu lub zamówienia. Używamy również Google Analytics do zbierania statystyk dotyczących ilości odwiedzin Użytkowników na naszej stronie internetowej.

Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego Użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarki) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Jednakże w ustawieniach przeglądarki można dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies, w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną ich obsługę w ustawieniach przeglądarki bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania przeglądarki. Usługa lub jej poszczególne funkcjonalności mogą jednak bez plików cookies nie działać poprawnie.

5. Bezpieczeństwo

Evopa Sp. z o.o. stosuje środki techniczne i organizacyjne, których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie gromadzonych danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub niewłaściwym wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione. Jednakże nie możemy być pociągnięci do odpowiedzialności za utratę bądź ujawnienie danych lub jakiejkolwiek straty lub szkody spowodowanymi błędami w transmisji czy bezprawnym działaniem osób trzecich.

6. Zmiany Polityki Prywatności

Evopa Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego Użytkownika serwisu zobowiązuje aktualna Polityka Prywatności. O zmianach w Polityki Prywatności będziemy informować na stronach serwisu.

7. Postanowienia końcowe

W przypadku pytań lub wątpliwości, co do Polityki Prywatności,  prosimyo kontakt na adres e-mail podany na stronach serwisu kontakt@evopa.plW sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu aplikacji Evopa oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

 • § 6 Reklamacje

1. Użytkownik  zobowiązany  jest  do  zgłoszenia  reklamacji  niezwłocznie  po  zaistnieniu okoliczności budzących zastrzeżenia.

2. Jeśli użytkownik stwierdza nieprawidłowości w przeprowadzeniu transakcji lub funkcjonowaniu systemu zobowiązuje się zgłosić ten fakt Operatorowi. Stwierdzone nieprawidłowości należy przesłać / zgłosić nie później niż w terminie 7 dni od momentu stwierdzenia ich nieprawidłowości. Do zgłoszenia należy dodać:

 • czas dokonania nieprawidłowości w transakcji;
 • kwotę transakcji;
 • strony transakcji;
 • błędy lub inne nieprawidłowości w przeprowadzeniu rozliczenia.

3. Operator rozpatruje zgłoszone reklamacje niezwłocznie po ich wpływie w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty ich otrzymania.

4. Reklamację należy zgłaszać w wiadomości elektronicznej wysłanej na adres reklamacje@evopa.pl.

5. Odpowiedzi  na  złożoną  reklamację  operator  udziela  drogą mailową na adres nadawcy reklamacji.

6. Przedmiotem reklamacji może być wykonanie przez Operatora usługi, niezgodnie z warunkami i zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.

 

 • § 7 Postanowienia końcowe

1. Operator ze względu na możliwość naruszenia interesów osób trzecich zastrzega sobie w wyjątkowych sytuacjach możliwość odmowy przyjęcia transakcji do realizacji. Odmowa taka nie wymaga uzasadnienia.

 2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań jest spowodowane okolicznościami, na które Operator nie miał wpływu mimo zachowania należytej staranności (siła wyższa). W przypadku wystąpienia siły wyższej wykonanie usługi zostanie zawieszone na okres równy okresowi działania siły wyższej.

3. W terminie 14 dni od zawarcia umowy, użytkownik może od niej odstąpić bez podania przyczyn poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej na adres bok@evopa.pl.

4. W przypadku wypowiedzenia umowy lub jej rozwiązania, użytkownik ma prawo żądać zwrotu niewykorzystanych środków, znajdujących się na jego koncie.

5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że do realizacji usługi konieczne jest przetwarzanie danych osobowych na warunkach przewidzianych w ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 ze zm.).

6. Użytkownik rozumie i akceptuje fakt, iż Administratorem Danych Osobowych jest Operator tj. Evopa Sp. z o.o.

7. Użytkownik ma ciągły dostęp do swoich danych osobowych poprzez panel zarządzania systemem. Może on na bieżąco przeglądać, uaktualniać oraz poprawiać swoje dane osobowe.

8. Operator nie jest stroną ani w żaden inny sposób nie jest objęty skutkami prawnymi czynności prawnych, które użytkownicy EVOPA NFC podejmują między sobą.

9. Operator nie ponosi odpowiedzialności za skutki blokady lub usunięcia rejestracji użytkownika dokonanych zgodnie z postanowieniami Regulaminu lub przepisów prawa.

10. Użytkownik, z chwilą Rejestracji oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego treść.

11. Regulamin w powyższym brzmieniu obowiązuje od dnia 20.03.2015r.

12. Wszelkie spory wynikające z umowy strony będą starały się rozwiązać w drodze porozumienia. W przypadku gdy porozumienie nie będzie możliwe, spór zostanie poddany pod rozstrzygnięcie właściwemu miejscowo sądowi powszechnemu.